Okinawan Karate Clawson Dojo-Shorin Ryu Shido Kan Karate Do

248-852-8810   22 South Main Street-REAR ENTRANCE  Clawson MI 48017

Okinawan Karate Clawson Dojo
22 South Main Street
Rear Enterance
Clawson, MI 48017

ph: 248-852-8810
fax: 248-399-2699

Copyright 2010 Okinawan Karate Clawson Dojo. All rights reserved.

Web Hosting by Yahoo!

Okinawan Karate Clawson Dojo
22 South Main Street
Rear Enterance
Clawson, MI 48017

ph: 248-852-8810
fax: 248-399-2699